รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันจันทร์ 16 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
  สปอต วันครู 16 มกราคม 2560
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง สีสันวรรณคดีไทย ตอน 2
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง ไปชมพระราชวังพญาไท
07.30-08.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ตามรอยลายสือไทย
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดเขาพนมเชิง
08.30-09.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง ภาษาธรรมชาติของหนู
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พวงมะโหตร
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 2
09.30-10.00 น. ชุดวิชา อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง น้ำนมแม่เพื่อหนูน้อย
  สปอต วันครู 16 มกราคม 2560
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มสธ.รวมใจค่ายอาสาพัฒนาผืนป่าแก่งกระจาน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง สีสันวรรณคดีไทย ตอน 2
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง ไปชมพระราชวังพญาไท
13.30-14.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตร
  สปอต วันครู 16 มกราคม 2560
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ตามรอยลายสือไทย
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดเขาพนมเชิง
16.30-17.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง ภาษาธรรมชาติของหนู
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พวงมะโหตร
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 2
17.30-18.00 น. ชุดวิชา อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง น้ำนมแม่เพื่อหนูน้อย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ตัวเลข
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง รสชาติอาหาร ตอน 1  
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง การแสดงความเคารพ (ตอนที่ 5)
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Sympathy 1 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง สีสันวรรณคดีไทย ตอน 2
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง ไปชมพระราชวังพญาไท
19.30-20.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตร
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การสาบานตน
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่มักเขียนผิด ตอน 2
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระบูชาศิลปะ อยุธยา
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 20
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง เทคนิคงานบริการที่มีความสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง ภาษาธรรมชาติของหนู
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พวงมะโหตร
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 2
21.30-22.00 น. ชุดวิชา อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง น้ำนมแม่เพื่อหนูน้อย
  สปอต วันครู 16 มกราคม 2560
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ