รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันศุกร์ 27 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
  สปอต วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง รู้จักงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus (ภาษามือ)
เรื่อง กาแฟอินทรีย์ วิถีชาวดอย
07.30-08.00 น. ชุดวิชา โภชนศาสตร์สาธารณสุข
เรื่อง การดำเนินโครงการและการส่งเสริมโภชนาการ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดี...อยู่ดี
เรื่อง อาหารจากบัวหลวง 
08.30-09.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง สารพัดนวัตกรรม Mobile Application
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  สปอต วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง รู้จักงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus (ภาษามือ)
เรื่อง กาแฟอินทรีย์ วิถีชาวดอย
13.30-14.00 น. ชุดวิชา โภชนศาสตร์สาธารณสุข
เรื่อง การดำเนินโครงการและการส่งเสริมโภชนาการ
  สปอต วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี...อยู่ดี
เรื่อง อาหารจากบัวหลวง 
16.30-17.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง สารพัดนวัตกรรม Mobile Application
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
18.30-19.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง รู้จักงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
19.30-20.00 น. ชุดวิชา โภชนศาสตร์สาธารณสุข
เรื่อง การดำเนินโครงการและการส่งเสริมโภชนาการ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-21.00 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ร้องขอคัดค้านประกันตัว
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การออกกำลังกาย (ตอน 1)
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระหูยานลพบุรี
  ชุดรายการ  IT Works
เรื่อง Auto 6
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง จิตวิทยาในการทำงานอย่างมีความสุข
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมสู้น้ำท่วม
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  สปอต วันพระ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต