รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันศุกร์ 20 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
  สปอต วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus (ภาษามือ)
เรื่อง พืชผักพื้นบ้าน...แหล่งอาหารโลก
07.30-08.00 น. ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2
เรื่อง คัมภีร์สรรพคุณยา
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดี...อยู่ดี
เรื่อง อาหารสำเร็จรูป 
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
  ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง โรงเรียนพระดาบสกับหลักสูตรวิชาชีพช่างอีเล็คทรอนิกส์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน
09.30-10.00 น. ชุดวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
เรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
  สปอต วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus (ภาษามือ)
เรื่อง พืชผักพื้นบ้าน...แหล่งอาหารโลก
13.30-14.00 น. ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2
เรื่อง คัมภีร์สรรพคุณยา
  สปอต วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดี...อยู่ดี
เรื่อง อาหารสำเร็จรูป 
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
  ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง โรงเรียนพระดาบสกับหลักสูตรวิชาชีพช่างอีเล็คทรอนิกส์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน
17.30-18.00 น. ชุดวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
เรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
เรื่อง เชื่อมคลอง เป็นแก้มลิง
19.30-20.00 น. ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2
เรื่อง คัมภีร์สรรพคุณยา
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-21.00 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การให้
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 2
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระเบญจภาคี สมเด็จวัดระฆัง ตอน 2
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 24
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง งานศิลปะสร้างความสุข
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
เรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
  สปอต วันพระ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ