รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันพุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายอาญา 1
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายภาษีอากร 1
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
06.00-06.30 น. ชุดรายการ   รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง  กฎหมายและภาษีอากรที่ผู้เริ่มทำธุรกิจและผู้ประกอบการควรรู้
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง กฎหมายทรัพย์สิน ตอน รุกล้ำที่ดินของผู้อื่น
07.30-08.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง ก้าวสู่อนาคตกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (ตอนที่ 2) 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง "โลกนี้จะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่เราตั้งคำถามกับชีวิต"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง สถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง น้ำพระทัยในสมเด็จย่า
ตอน โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาศ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง ภาพรวมของนวัตกรรมทางการเงิน 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กฎหมายและภาษีอากรที่ผู้เริ่มทำธุรกิจและผู้ประกอบการควรรู้
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง กฎหมายทรัพย์สิน ตอน รุกล้ำที่ดินของผู้อื่น
13.30-14.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง ก้าวสู่อนาคตกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (ตอนที่ 2) 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง "โลกนี้จะสุขหรือทุกข์ อยู่ที่เราตั้งคำถามกับชีวิต"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง สถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง น้ำพระทัยในสมเด็จย่า
ตอน โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาศ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง ภาพรวมของนวัตกรรมทางการเงิน 
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง นวดฝ่าเท้าด้วยตัวเอง
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง เสน่ห์ของแฟนซีการ์ฟ
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง หญ้าอาลาฟั้น
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การสั่งอาหาร
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กฎหมายและภาษีอากรที่ผู้เริ่มทำธุรกิจและผู้ประกอบการควรรู้
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง มลพิษ ตอน มลพิษทางเสียง
19.30-20.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง ก้าวสู่อนาคตกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (ตอนที่ 2) 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การเช่าทรัพย์
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระขุนแผนเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคล
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Postponing Appointments 1
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้ EXACTLY
  ชุดรายการ  English to go
เรื่อง มวยไทย 2
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง สถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง น้ำพระทัยในสมเด็จย่า
ตอน โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาศ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง ภาพรวมของนวัตกรรมทางการเงิน 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์