รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันพุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายอาญา 1
01.00-02.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา กฎหมายภาษีอากร 1
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...นวัตกรรมสร้างธุรกิจ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง กฏหมายทรัพย์สิน ตอน การเก็บทรัพย์สินหาย
07.30-08.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง คิดบวกด้วยพลังสมองสองซีก
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง แนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองไทย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...นวัตกรรมสร้างธุรกิจ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง กฏหมายทรัพย์สิน ตอน การเก็บทรัพย์สินหาย
13.30-14.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง คิดบวกด้วยพลังสมองสองซีก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง แนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองไทย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
17.30-18.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย 
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ ทางไกล...ใกล้ความรู้
เรื่อง Google maps
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง คุณค่านิวเคลียร์
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง สุมหัวระดมสมอง
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง สวัสดี
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...นวัตกรรมสร้างธุรกิจ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง มลพิษ ตอน มลพิษทางน้ำ (1)
19.30-20.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สมรสซ้อน 1
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง หลวงพ่อโตวัดมงคลบพิตร์
  ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  Lost and found 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง อาการป่วย ตอนที่ 1
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง Glasses
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง แนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองไทย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์