รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันพุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายอาญา 1
01.00-02.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา กฎหมายภาษีอากร 1
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...การสร้างธุรกิจเริ่ม
จากความรักธรรมชาติ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง กฏหมายทรัพย์สิน ตอน การเก็บทรัพย์สินหาย
07.30-08.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง องค์การอัจฉริยะ...องค์การแห่งการเรียนรู้ 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง  วิถีแห่งความสุข
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง สื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อพัฒนาการทางการเมืองไทย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง แพทย์ดีเด่น...ที่ลำสนธิ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...การสร้างธุรกิจเริ่ม
จากความรักธรรมชาติ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง กฏหมายทรัพย์สิน ตอน การเก็บทรัพย์สินหาย
13.30-14.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง องค์การอัจฉริยะ...องค์การแห่งการเรียนรู้ 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง  วิถีแห่งความสุข
16.30-17.00 น. ชุดวิชา  ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง  สื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อพัฒนาการทางการเมืองไทย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง แพทย์ดีเด่น...ที่ลำสนธิ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง  การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน 
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง เลือกเครื่องแต่งกายให้ถูกกาละเทศะ
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง จากใต้สมุทรสู่พลังงานไทย 2
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง ฉันเองคือตัวปัญหา
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  ของฝาก
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...การสร้างธุรกิจ
เริ่มจากความรักธรรมชาติ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง มลพิษ ตอน มลพิษทางอากาศ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง องค์การอัจฉริยะ...องค์การแห่งการเรียนรู้ 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง เรียกค่าเลี้ยงดูจากสามีต่างชาติ
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระเครื่องเมืองกรุงศรีอยุธยา ตอน 2 (ขุนแผนเคลือบ)
  ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Offering 2
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้คำว่า "ไม่มี " ในภาษาอังกฤษ
  ชุดรายการ  English to go เรื่อง  Smokey
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เรื่อง  สื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อพัฒนาการทางการเมืองไทย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง แพทย์ดีเด่น...ที่ลำสนธิ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 
เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์