รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่ออรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการตลาด
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการเงิน
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศพระบาท 3
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง ระบบสารสนเทศหลังงานก่อสร้าง   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง อิ่มสยาม วัฒนธรรมอาหารชาววัง
07.30-08.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ASEAN  Insight
เรื่อง เปิดประตูสู่อาเซียนไทย-พม่า
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเชิงวิเคราะห์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร   
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศพระบาท 3
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง ระบบสารสนเทศหลังงานก่อสร้าง   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง อิ่มสยาม วัฒนธรรมอาหารชาววัง
13.30-14.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ASEAN  Insight
เรื่อง เปิดประตูสู่อาเซียนไทย-พม่า
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเชิงวิเคราะห์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร   
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ ทางไกล...ใกล้ความรู้
เรื่อง  โยคะสำหรับเด็ก 2
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง ทำได้ไม่ยากถ้าบริหารเวลาเป็น
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง อากาศ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง ระบบสารสนเทศหลังงานก่อสร้าง   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง อิ่มสยาม วัฒนธรรมอาหารชาววัง
19.30-20.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สัญญาเช่า
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
  ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Appreciation and gratitude 2
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Internet
  ชุดรายการ  English to go
เรื่อง Tuna Samosa
20.30-21.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเชิงวิเคราะห์
21.30-22.00 น. ชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร   
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล