รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการตลาด
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  การจัดการการเงิน
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศพระบาท 2
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดช้างรอบ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง ระบบสารสนเทศระหว่างงานก่อสร้าง ตอนที่ 2 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง คุณค่างานศิลป์ล้านนา เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
07.30-08.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสื่ยง 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ASEAN  Insight
เรื่อง เปิดประตูสู่อาเซียนไทย-ฟิลิปปินส์
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง อาหารผักและผลไม้ 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง เทคนิคการศึกษาดูงาน
09.30-10.00 น. ชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เรื่อง ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร   
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศพระบาท 2
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดช้างรอบ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง ระบบสารสนเทศระหว่างงานก่อสร้าง ตอนที่ 2 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง คุณค่างานศิลป์ล้านนา เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
13.30-14.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสื่ยง 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ASEAN  Insight
เรื่อง เปิดประตูสู่อาเซียนไทย-ฟิลิปปินส์
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง อาหารผักและผลไม้ 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง เทคนิคการศึกษาดูงาน
17.30-18.00 น. ชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เรื่อง ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร   
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง แต่งอย่างไรให้ผู้หญิงมอง
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง จากใต้สมุทรสู่พลังงานไทย 1
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง สมาธิ
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง
เรื่อง  ระบบสารสนเทศระหว่างงานก่อสร้าง ตอนที่ 2 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง คุณค่างานศิลป์ล้านนา เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง
19.30-20.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสื่ยง 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ชดใช้ค่าเสียหายจากการยึดทรัพย์
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระเครื่องเมืองกรุงศรีอยุธยา (ปรกพระงั้ว)
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  Offering 1
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ออกเสียงผิดความหมายผิด ตอน 2
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง บราวนี่ 4
20.30-21.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
เรื่อง อาหารผักและผลไม้ 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง เทคนิคการศึกษาดูงาน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
เรื่อง ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอาหาร   
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล