รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคกระแสหลักกับปัญหาเศรษฐกิจ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน (ภาษามือ)
เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
  สปอต  คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,
กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสีย
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "คลิบหลุด"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
เรื่อง ฝ่าวิกฤติการณ์วิจัยทางสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดและกระบวนการออกแบบพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ป่าไม้กับมนุษย์
  ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ป่ากับทรัพยากรน้ำ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคกระแสหลักกับปัญหาเศรษฐกิจ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน (ภาษามือ)
เรื่อง หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
  สปอต  คัพส์แอนด์โคนส์,เครื่องพิมพ์3D,โค้ชบาสเก็ตบอล,
กินบุฟเฟ่ต์อิ่มคุ้มค่าไม่เสีย
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "คลิบหลุด"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
เรื่อง ฝ่าวิกฤติการณ์วิจัยทางสหกรณ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดและกระบวนการออกแบบพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ป่าไม้กับมนุษย์
  ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ป่ากับทรัพยากรน้ำ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ ทางไกล...ใกล้ความรู้
เรื่อง Google translate
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์กับอุตสาหกรรมอัญมณี
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง จรรยาบรรณและแบบมืออาชีพ
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง เชื้อชาติ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคกระแสหลักกับปัญหาเศรษฐกิจ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สมรสซ้อน 2
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง เหรียญหลวงพ่อโตวัดไชโย
  ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  Apology and forgiveness 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง อาการป่วย ตอนที่ 2
  ชุดรายการ  English to go
เรื่อง  Contact Lenses
20.30-21.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
เรื่อง ฝ่าวิกฤติการณ์วิจัยทางสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง ขวัญ-เรียมตลาดน้ำแห่งความทรงจำ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดและกระบวนการออกแบบพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ป่าไม้กับมนุษย์
  ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ป่ากับทรัพยากรน้ำ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต