รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง โลกสังคมนิยม
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน (ภาษามือ)
เรื่อง หมวดคะ,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 1,กลยุทธ์การออมเงิน
สปอต หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง การจัดการระบบการเกษตรไทย ตอนที่ 2 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง กลโกงผู้บริโภค
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง มหานครโบราณ นครแห่งธรรม นครศรีธรรมราช
09.30-10.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง หลักการพื้นฐานการออกแบบพืชสวน 
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การตกแต่งบ้านอย่างพอเพียง
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง โลกสังคมนิยม
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน (ภาษามือ)
เรื่อง หมวดคะ,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 1,กลยุทธ์การออมเงิน
สปอต หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,วัยรุ่นจิตอาสา
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง การจัดการระบบการเกษตรไทย ตอนที่ 2 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "ปัญหาโฆษณาเกินจริง"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง มหานครโบราณ นครแห่งธรรม นครศรีธรรมราช
17.30-18.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง หลักการพื้นฐานการออกแบบพืชสวน 
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การตกแต่งบ้านอย่างพอเพียง
แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง การเลือกเสื้อผ้าสำหรับคุณหนู
ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง เซลล์สุริยะ...พลังงานเพื่อคนไทยยุคใหม่
ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง น้องเมินหรือพี่งอน
ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง งานอดิเรก 1
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เรื่อง โลกสังคมนิยม
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง อาชีวทางเลือก,สื่อการสอน3มิติ, ปีนหน้าผา,
อุปกรณ์เสริมแต่งรถและอุปกรณ์สำคัญในการขับขี่บิ๊กไบค์ิ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ 
เรื่อง การจัดการระบบการเกษตรไทย ตอนที่ 2 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สัญญาก่อนสมรส 1
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระปรุหนังอยุธยา
ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  Offering 3
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Ice Cream
ชุดรายการ  English to go
เรื่อง   Pupe s Career
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง มหานครโบราณ นครแห่งธรรม นครศรีธรรมราช
21.30-22.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง หลักการพื้นฐานการออกแบบพืชสวน 
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การตกแต่งบ้านอย่างพอเพียง
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต