รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง กรรม
06.30-07.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสา พัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทาสีรั้วโรงเรียนให้น้อง
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง ร่างกายของเรา 2 ตอน  “มหัศจรรย์น้ำสีแดง (2)”
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การทำหน้าที่เพื่อสร้างความเป็นครอบครัว
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง มาตรฐานวิธีการฝึกอบรม (Standard of Training Organization)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง เครื่องมือวัดทางกลสำหรับงานอุตสาหกรรม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง กรรม
12.30-13.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสา พัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทาสีรั้วโรงเรียนให้น้อง
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง ร่างกายของเรา 2 ตอน “มหัศจรรย์น้ำสีแดง (2)”
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การทำหน้าที่เพื่อสร้างความเป็นครอบครัว
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง มาตรฐานวิธีการฝึกอบรม (Standard of Training Organization)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง เครื่องมือวัดทางกลสำหรับงานอุตสาหกรรม
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง  นวดต้นคอด้วยตัวเอง
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง เสน่ห์ของปลาหมอสีเรดไซโน
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  การบอกเวลา
18.30-19.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสา พัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทาสีรั้วโรงเรียนให้น้อง
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ความผิดฐานละเมิด
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง  พระเครื่องเมืองสุโขทัย
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Making appointment 3
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 4
  ชุดรายการ  English to go
เรื่อง T CUP ชิวาวา 2
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การทำหน้าที่เพื่อสร้างความเป็นครอบครัว
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง มาตรฐานวิธีการฝึกอบรม (Standard of Training Organization)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง เครื่องมือวัดทางกลสำหรับงานอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ