รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง การให้ทาน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอย่างอนุรักษ์ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทำบ้านปลา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง แนวโน้มของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง วิทยาศาสตร์ในวิถีไทย ตอน ครก 
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง อุปนิสัยทีมงานที่ประสบความสำเร็จ (Teamwork Habit)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง การออกแบบทางกลด้วยคอมพิวเตอร์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง การให้ทาน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอย่างอนุรักษ์ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทำบ้านปลา
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง แนวโน้มของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง วิทยาศาสตร์ในวิถีไทย ตอน ครก 
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง อุปนิสัยทีมงานที่ประสบความสำเร็จ (Teamwork Habit)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง การออกแบบทางกลด้วยคอมพิวเตอร์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ ทางไกล...ใกล้ความรู้
เรื่อง อุจจาระร่วง...โรคที่มากับหน้าร้อน
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง เภสัชรังสี
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง ความซื่อสัตย์สำคัญฉะนี้
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  อาชีพ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาอย่างอนุรักษ์ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทำบ้านปลา
19.30-20.00 น. ชุดวิชา  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง แนวโน้มของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สัญญาหมั้น
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
  ชุดรายการ  IT Work
เรื่อง Auto 11
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Greetings
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง ปล่อยนก ปล่อยปลา
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง อุปนิสัยทีมงานที่ประสบความสำเร็จ (Teamwork Habit)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง การออกแบบทางกลด้วยคอมพิวเตอร์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ