รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง การสร้างกัลยาณมิตร
06.30-07.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยที่บ้านบุไทร...ได้กำไรชีวิต 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทำห้องเรียนดินให้น้อง
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง ร่างกายของเรา 2 ตอน Story of love 1
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
09.00-09.30 น. ชุดรายการ  Training on Air
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม (Standard of Training Curriculum)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง วัสดุศาสตร์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง การสร้างกัลยาณมิตร
12.30-13.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยที่บ้านบุไทร...ได้กำไรชีวิต 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทำห้องเรียนดินให้น้อง
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง ร่างกายของเรา 2 ตอน Story of love 1
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
17.00-17.30 น. ชุดรายการ  Training on Air
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม (Standard of Training Curriculum)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง วัสดุศาสตร์
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง เนคไทใครคิดว่าไม่สำคัญ
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง ตลาดปลาสวยงามส่งออกของไทย
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง เด็กดีที่...สัตยาไส 2
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ฝากเนื้อฝากตัว
18.30-19.00 น. ชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 
เรื่อง ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยที่บ้านบุไทร...ได้กำไรชีวิต 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง อาสาทำห้องเรียนดินให้น้อง
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
เรื่อง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การให้
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระลีลากำแพงศอก
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง promise 2
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้ Last ,next
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง บราวนี่ 2
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  ครอบครัวศึกษา 
เรื่อง  การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
21.00-21.30 น. ชุดรายการ  Training on Air
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม (Standard of Training Curriculum)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง วัสดุศาสตร์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ