รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
  สปอต วันนี้วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง สวนเกษตรแนวตั้ง,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแผลไหม้   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิต
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง ผักเพื่อสุขภาพ
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,
หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,
การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  สปอต วันนี้วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง สวนเกษตรแนวตั้ง,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแผลไหม้   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิต
สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง ผักเพื่อสุขภาพ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,
หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,
การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน มดกัด
ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง การเพาะพันธ์ปลาหมอสีเรดเท็กซัส
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง น้ำพริกเพื่อสุขภาพ
ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ตัวเลข
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแผลไหม้   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิต
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สามีต่างชาติ
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระปฏิมากรพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ตอน 2
ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Making appointment 2
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 3
ชุดรายการ English to go
เรื่อง  T CUP ชิวาวา 1
20.30-21.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ,
หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติก,
การกำจัดน้ำสกปรกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
สปอต วันนี้วันพระ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์