รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
  สปอต วันนี้วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง การกำจัดน้ำเสียของโรงเรียนรุ่งอรุณ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรคมะเร็ง (ตอน2)   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง สวัดิการและการดูแลผู้สูงอายุ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง โหรพา ,พาสต้าเพลสโต้ซอส ,การพับผ้าเช็ดปาก
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือวิจัยในงานนิเทศศาสตร์ 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  ระบบไบโอรีแอดเตอร์กับงานเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืช,
เทคนิคการผสมข้ามเกสรมะพร้าวน้ำหอม,บุญอิ่มริมรั้ว
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์การ 
  สปอต วันนี้วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง การกำจัดน้ำเสียของโรงเรียนรุ่งอรุณ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรคมะเร็ง (ตอน2)   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง สวัดิการและการดูแลผู้สูงอายุ
  สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง โหรพา ,พาสต้าเพลสโต้ซอส ,การพับผ้าเช็ดปาก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือวิจัยในงานนิเทศศาสตร์ 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง ระบบไบโอรีแอดเตอร์กับงานเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืช,
เทคนิคการผสมข้ามเกสรมะพร้าวน้ำหอม,บุญอิ่มริมรั้ว
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
และภาพลักษณ์องค์การ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ ทางไกล...ใกล้ความรู้
เรื่อง ภัยเงียบของมะเร็งลำไส้ใหญ่
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์กับประโยชน์ทางการแพทย์
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง เสียชีพอย่าเสียสัตย์
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ประเทศ
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรคมะเร็ง (ตอน2)   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง สวัดิการและการดูแลผู้สูงอายุ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง หนี้ก่อนสมรส
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติ อยุธยา
  ชุดรายการ IT Work
เรื่อง Auto 10
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Computer
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง ใส่บาตร
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือวิจัยในงานนิเทศศาสตร์ 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  ระบบไบโอรีแอดเตอร์กับงานเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืช,
เทคนิคการผสมข้ามเกสรมะพร้าวน้ำหอม,บุญอิ่มริมรั้ว
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์การ 
  สปอต วันนี้วันพระ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์