รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง ออร์ก้าร์เกษตรอินทรีย์ ,วิทย์คู่บ้าน ,วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรคมะเร็ง (ตอน1)   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง Steke ,Salmon ,การพับผ้าเช็ดปาก
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง จริยธรรมการสื่อสาร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศรีษะ,
สภาวะโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงในประเทศไทย,แอพพลิเคชั่น แจ๊คล่าขุมทรัพย์
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง ออร์ก้าร์เกษตรอินทรีย์ ,วิทย์คู่บ้าน ,วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรคมะเร็ง (ตอน1)   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง Steke ,Salmon ,การพับผ้าเช็ดปาก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง จริยธรรมการสื่อสาร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศรีษะ,
สภาวะโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงในประเทศไทย,แอพพลิเคชั่น แจ๊คล่าขุมทรัพย์
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง  พลังงานสุริยะเพื่อบ้านไทย 1
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง รักนะรู้เปล่า
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  งานอดิเรก 2
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรคมะเร็ง (ตอน1)   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การชำระหนี้แทน
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระกริ่งคลองตะเคียน
  ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  Expressing concern 1
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง กระเป๋า
  ชุดรายการ  English to go
เรื่อง Thai Wooden House 1
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง  จริยธรรมการสื่อสาร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศรีษะ,
สภาวะโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงในประเทศไทย,แอพพลิเคชั่น แจ๊คล่าขุมทรัพย์
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์