รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
  สปอต วันนี้วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายมหาชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง ปลูกป่าชายเลน,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง เห็ด สปาเก็ตตี้ อัลเฟรโด จัดโต๊ะอาหาร
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายโฆษณาและกฎหมายหนังสือพิมพ์
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง เด็กดีที่...สัตยาไส
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อินดิเคเตอร์ ฉลากเปลี่ยนสีบอกอายุอาหาร,สีย้อมจากไลเคน,Freenap แอพพลิเคชั่นเพิ่มความสุขให้คนพิเศษ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน
์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  สปอต วันนี้วันพระ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง ปลูกป่าชายเลน,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง เห็ด สปาเก็ตตี้ อัลเฟรโด จัดโต๊ะอาหาร
16.30-17.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายโฆษณาและกฎหมายหนังสือพิมพ์
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง เด็กดีที่...สัตยาไส
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  อินดิเคเตอร์ ฉลากเปลี่ยนสีบอกอายุอาหาร,สีย้อมจากไลเคน,
Freenap แอพพลิเคชั่นเพิ่มความสุขให้คนพิเศษ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เ
พื่อการประชาสัมพันธ์ 
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง ผ้าเคหะสิ่งทอ 
ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง เสน่ห์ของปลาเรดชิน
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง เด็กดีที่...สัตยาไส
ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง อวยพรวันเกิด
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การอาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สามีลักทรัพย์ภรรยาไปขาย
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระสมเด็จจิตรลดา
ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  promise 1
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้ in, on, at ตอน 1
ชุดรายการ English to go เรื่อง  บราวนี่ 1
20.30-21.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายโฆษณาและกฎหมายหนังสือพิมพ์
ชุดรายการ   ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง เด็กดีที่...สัตยาไส
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  อินดิเคเตอร์ ฉลากเปลี่ยนสีบอกอายุอาหาร,สีย้อมจากไลเคน,
Freenap แอพพลิเคชั่นเพิ่มความสุขให้คนพิเศษ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน
์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
สปอต วันนี้วันพระ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์