รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ทักษะชีวิต
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มสธ.เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง สถานะของไทยในสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
07.30-08.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ผังเมืองสุโขทัย
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดช้าง
08.30-09.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง ภาษาธรรมชาติของหนู
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ชาวเรือ
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 3)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง พลังครอบครัวสู่เด็กปฐมวัย 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มสธ.เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง สถานะของไทยในสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
13.30-14.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ผังเมืองสุโขทัย
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดช้าง
16.30-17.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง ภาษาธรรมชาติของหนู
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ชาวเรือ
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 3)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง พลังครอบครัวสู่เด็กปฐมวัย 
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน เลือดกำเดาไหล
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง การเลี้ยงปลาตู้สวยงาม
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง วิถีผ้าไทย
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง คำทักทาย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง สถานะของไทยในสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
19.30-20.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ความผิดฐานไม่ทำความเคารพ
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระมเหศวร
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง INVITING 5
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 2
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง Judo 2
20.30-21.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง ภาษาธรรมชาติของหนู
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ชาวเรือ
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 3)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง พลังครอบครัวสู่เด็กปฐมวัย 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม