รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ทักษะชีวิต
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริมชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ก้าวไกลกับ มสธ.
เรื่อง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกฯ
และประธานสภาพัฒนาการเมือง ตอนที่ 1
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก(ฉบับภาษามือ)
เรื่อง แนวโน้มของไทยในสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
07.30-08.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง อินทิกรัลและการประยุกต์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ตำนานผ้าหาดเสี้ยว 
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสิงห์
08.30-09.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สมองกำหนดชีวิตลูก
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ฟื้นฟูของเก่าเล่นว่าวไทย (ตอนที่ 2)
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง TAXI (ตอน 2)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สานสัมพันธ์เพื่อเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ก้าวไกลกับ มสธ.
เรื่อง ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกฯ
และประธานสภาพัฒนาการเมือง ตอนที่ 1
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก(ฉบับภาษามือ)
เรื่อง แนวโน้มของไทยในสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
13.30-14.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง อินทิกรัลและการประยุกต์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ตำนานผ้าหาดเสี้ยว 
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสิงห์
16.30-17.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สมองกำหนดชีวิตลูก
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ฟื้นฟูของเก่าเล่นว่าวไทย (ตอนที่ 2)
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง TAXI (ตอน 2)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สานสัมพันธ์เพื่อเด็กปฐมวัย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ ทางไกล...ใกล้ความรู้
เรื่อง โยคะสำหรับเด็ก 1
  ชุดรายการ SCI-FILE
เรื่อง พลังงานในวันนี้
  ชุดรายการ PANORAMA
เรื่อง พี่เลี้ยงน้องเลี้ยง
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  งาน 2
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก(ฉบับภาษามือ)
เรื่อง แนวโน้มของไทยในสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
19.30-20.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง อินทิกรัลและการประยุกต์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง กรรมสิทธิ์ร่วม
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง เหรียญหลวงพ่อพระพุทธชินราช
  ชุดรายการ  เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง  Appreciation and gratitude 1
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Basics Command
  ชุดรายการ  English to go
เรื่อง Thai Muslim Food
20.30-21.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สมองกำหนดชีวิตลูก
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ฟื้นฟูของเก่าเล่นว่าวไทย (ตอนที่ 2)
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง TAXI (ตอน 2)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สานสัมพันธ์เพื่อเด็กปฐมวัย
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม