รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ทักษะชีวิต
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริมชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง สื่อการศึกษาทางไกลกับการศึกษาตลอดชีวิต
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง ไทยกับอาเซียน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
07.30-08.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง กฏการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง จากดอกฝ้ายสู่ผืนผ้าที่หาดเสี้ยว
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา เรื่อง วัดพระนอน
08.30-09.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยโครงงาน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ภูมิปัญญา...จากอุ๊ย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับตลาดน้ำ (ตอน 1)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง เสริมพลังสร้างสุขให้ครอบครัว 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง สื่อการศึกษาทางไกลกับการศึกษาตลอดชีวิต
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง ไทยกับอาเซียน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
13.30-14.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง กฏการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง จากดอกฝ้ายสู่ผืนผ้าที่หาดเสี้ยว
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระนอน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยโครงงาน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ภูมิปัญญา...จากอุ๊ย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับตลาดน้ำ (ตอน 1)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง เสริมพลังสร้างสุขให้ครอบครัว 
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง  นวดลำตัวและช่องท้องด้วยตัวเอง
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง เสน่ห์ของปลาหมอสีกัมฟา
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง  การออกแบบบ้านอย่างพอเพียง
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง  การพูดโทรศัพท์
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง ไทยกับอาเซียน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
19.30-20.00 น. ชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 
เรื่อง กฏการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ขอคืนค่าเช่า
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระเครื่องเมืองกำแพง
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Making appointment 4
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้ Like
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง  T CUP ชิวาวา 3
20.30-21.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยโครงงาน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ภูมิปัญญา...จากอุ๊ย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับตลาดน้ำ (ตอน 1)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง เสริมพลังสร้างสุขให้ครอบครัว 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม