รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง รู้จักงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
เรื่อง รักษ์น้ำตามวิถีคนดงขี้เหล็ก
07.30-08.00 น. ชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย 2 
เรื่อง คัมภีร์สรรพคุณยา 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี
เรื่อง อาหารจากรากบัว ไหลบัว
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
เรื่อง จากเส้นใยสู่กระดาษและสิ่งทอ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
09.30-10.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 
เรื่อง สารยึดติด หมึกพิมพ์และแม่พิมพ์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง รู้จักงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
เรื่อง รักษ์น้ำตามวิถีคนดงขี้เหล็ก
13.30-14.00 น. ชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย 2 
เรื่อง คัมภีร์สรรพคุณยา 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี
เรื่อง อาหารจากรากบัว ไหลบัว
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
เรื่อง จากเส้นใยสู่กระดาษและสิ่งทอ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
17.30-18.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 
เรื่อง สารยึดติด หมึกพิมพ์และแม่พิมพ์ 
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
18.30-19.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง รู้จักงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
เรื่อง เหมืองแม่หาด เหมืองดีของแม่กลาง
19.30-20.00 น. ชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย 2 
เรื่อง คัมภีร์สรรพคุณยา 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-21.00 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สิทธิการใช้คำนำหน้านาม
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระปฏิมากรพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Making appointment 1
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง พูดภาษาอังกฤษให้กูกต้อง ตอน 2
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง Health&Beauty 3
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 
เรื่อง สารยึดติด หมึกพิมพ์และแม่พิมพ์ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์