รายการออกอากาศประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Feb, 2017 กุมภาพันธ์ 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง การนำเสนอสารและสื่อในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
เรื่อง ป่าชุมชนคนต้นน้ำ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย 2 
เรื่อง โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี
เรื่อง ฉลากโภชนาการ
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
เรื่อง กว่าจะเป็นพลาสติก
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมการแพทย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 
เรื่อง กระดาษและแผ่นกระดาษลูกฟูก 
10.00-12.00 น. สอนเสริมชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง การนำเสนอสารและสื่อในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
เรื่อง ป่าชุมชนคนต้นน้ำ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย 2 
เรื่อง โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น. ชุดรายการ กินดีอยู่ดี
เรื่อง ฉลากโภชนาการ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
เรื่อง กว่าจะเป็นพลาสติก
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมการแพทย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
17.30-18.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 
เรื่อง กระดาษและแผ่นกระดาษลูกฟูก 
แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ.
18.30-19.00 น. ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
เรื่อง การนำเสนอสารและสื่อในงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Green  Focus
19.30-20.00 น. ชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย 2 
เรื่อง โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-21.00 น. รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง แรงงานเด็ก
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระหลวงพ่อโตวัดตะไกร
ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Offering 4
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Cosmetics
ชุดรายการ  English to go
เรื่อง Boo s Career
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Thai Tech
เรื่อง นวัตกรรมการแพทย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 
เรื่อง กระดาษและแผ่นกระดาษลูกฟูก 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์