APR
4

รายการออกอากาศ ประจำเดือนเมษายน 2556
วันพุธ 24 เมษายน 2556

 

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-00.30 น.
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ.
00.30-01.00 น.
ชุดวิชา  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง
  รายการ  สารคดีเทิดพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เรื่อง  พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดือน เมษายน
01.00-01.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  แกลอรี่บนภูผาที่ผาแต้ม
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  เดือนและปี 
01.30-02.00 น.
ชุดวิชา  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 
เรื่อง  องค์กรธุรกิจ
02.00-02.30 น.
ชุดรายการ  Hello English
02.30-03.00 น.
ชุดวิชา  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
03.00-03.30 น.
รายการ  รักคือการให้ 
เรื่อง  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส 
03.30-04.00 น.
ชุดวิชา  ผดุงครรภ์แผนไทย
เรื่อง  โภชนาการมารดาและทารก 
  แจ้งรายการ  สำหรับเวลา  04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
04.00-06.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
06.00-06.30 น.
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ. 
06.30-07.00 น.
ชุดวิชา  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง
  รายการ  สารคดีเทิดพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
07.00-07.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  แกลอรี่บนภูผาที่ผาแต้ม
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  เดือนและปี 
07.30-08.00 น.
ชุดวิชา  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 
เรื่อง  องค์กรธุรกิจ
08.00-08.01 น.
เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น.
ชุดรายการ  Hello English
08.30-09.00 น.
ชุดวิชา  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
09.00-09.30 น.
รายการ  รักคือการให้ 
เรื่อง  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส 
09.30-10.00 น.
ชุดวิชา  ผดุงครรภ์แผนไทย
เรื่อง  โภชนาการมารดาและทารก 
10.00-12.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1
12.00-12.30 น.
ชุดรายการ  รอบรู้กับ มสธ. 
12.30-13.00 น.
ชุดวิชา  สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง
  รายการ  สารคดีเทิดพระเกียรติ 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เรื่อง  พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดือน เมษายน
13.00-13.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  แกลอรี่บนภูผาที่ผาแต้ม
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  เดือนและปี 
13.30-14.00 น.
ชุดวิชา  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 
เรื่อง  องค์กรธุรกิจ
14.00-14.30 น.
ชุดรายการ  Hello English   
14.30-15.00 น.
ชุดวิชา  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
15.00-15.30 น.
รายการ  รักคือการให้ 
เรื่อง  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส 
15.30-16.00 น.
ชุดวิชา  ผดุงครรภ์แผนไทย
เรื่อง  โภชนาการมารดาและทารก 
16.00-18.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2/54
  แจ้งรายการ  สำหรับเวลา  18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
18.00-18.05 น.
เคารพธงชาติ
18.05-19.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาการบริหารจัดการชุมชน
ไปซ้า พฤ.22.00-23.00 น.
19.00-19.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  แกลอรี่บนภูผาที่ผาแต้ม
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  เดือนและปี 
19.30-20.00 น.
ชุดวิชา  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 
เรื่อง  องค์กรธุรกิจ
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-21.00 น.
ชุดวิชา  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  
21.00-21.30 น.
รายการ  รักคือการให้ 
เรื่อง  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ที่พักพิงของเด็กด้อยโอกาส 
21.30-22.00 น.
ชุดวิชา  ผดุงครรภ์แผนไทย
เรื่อง  โภชนาการมารดาและทารก 
22.00-23.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายเกี่วยกับผู้นำชุมชน
23.00-24.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค