APR
4

รายการออกอากาศ ประจำเดือนเมษายน 2556
วันจันทร์ 29 เมษายน 2556

 

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-00.30 น.
ชุดรายการ  เวลา มสธ.
00.30-01.00 น.
ชุดวิชา  อารยธรรมมนุษย์ 
เรื่อง  โลกหลังสงคราม
  รายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระร่วงหลังรางปืน
01.00-01.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  เขียวศิลาดล
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ 
01.30-02.00 น.
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย   
02.00-02.30 น.
รายการ  English in action@STOU
เรื่อง  ตลาด 100 ปีสามชุก 
  รายการ  เทิดพระเกียรติ
เรื่อง  พระเมตตาเชื่อมสองฝั่งเพื่อปวงชน-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานแรกของไทย
02.30-03.00 น.
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
03.00-03.30 น.
รายการ  คนไทยตัวอย่าง
เรื่อง   ครูสลา คุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาไทย
03.30-04.00 น.
ชุดวิชา   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
04.00-06.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
06.00-06.30 น.
ชุดรายการ  เวลา มสธ.
06.30-07.00 น.
ชุดวิชา  อารยธรรมมนุษย์ 
เรื่อง  โลกหลังสงคราม
  รายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระร่วงหลังรางปืน
07.00-07.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  เขียวศิลาดล
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ 
07.30-08.00 น.
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย   
08.00-08.01 น.
เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น.
รายการ  English in action@STOU
เรื่อง  ตลาด 100 ปีสามชุก 
  รายการ  เทิดพระเกียรติ
เรื่อง  พระเมตตาเชื่อมสองฝั่งเพื่อปวงชน -สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานแรกของไทย
08.30-09.00 น.
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
09.00-09.30 น.
รายการ  คนไทยตัวอย่าง
เรื่อง   ครูสลา คุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาไทย
09.30-10.00 น.
ชุดวิชา   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  
10.00-12.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
12.00-12.30 น.
ชุดรายการ  เวลา มสธ.
12.30-13.00 น.
ชุดวิชา  อารยธรรมมนุษย์ 
เรื่อง  โลกหลังสงคราม
  รายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระร่วงหลังรางปืน
13.00-13.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  เขียวศิลาดล
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ 
13.30-14.00 น.
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย   
14.00-14.30 น.
รายการ  English in action@STOU
เรื่อง  ตลาด 100 ปีสามชุก 
  รายการ  เทิดพระเกียรติ
เรื่อง  พระเมตตาเชื่อมสองฝั่งเพื่อปวงชน-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานแรกของไทย
14.30-15.00 น.
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
15.00-15.30 น.
รายการ  คนไทยตัวอย่าง
เรื่อง   ครูสลา คุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาไทย
15.30-16.00 น.
ชุดวิชา   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  
16.00-18.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
  แจ้งรายการ  สำหรับเวลา  18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
18.00-18.05 น.
เคารพธงชาติ
18.05-19.00 น.
สารพันวิชาการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
19.00-19.30 น.
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต
เรื่อง  เขียวศิลาดล
  รายการ  OHAYOU JAPANESE 
เรื่อง  การพูดโทรศัพท์บนรถไฟ 
19.30-20.00 น.
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 
เรื่อง  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย   
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
20.30-21.00 น.
ชุดวิชา  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
21.00-21.30 น.
รายการ  คนไทยตัวอย่าง
เรื่อง   ครูสลา คุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาไทย
21.30-22.00 น.
ชุดวิชา   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
22.00-23.00 น.
สอนเสริม  ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
23.00-24.00 น.
สอนเสริม ชุดวิชาการจัดการการตลาด