apr04

รายการออกอากาศ ประจำเดือนเมษายน 2555
วันอังคาร 3 เมษายน 2555

 

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-00.05 น. แจ้งรายการ
00.05-00.30 น. ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
00.30-01.00 น. ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
01.00-01.30 น. ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง มหรสพจากแผนหนัง (หนังใหญ่)
01.30-02.00 น. ชุดวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
เรื่อง  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
02.00-02.30 น. ชุดรายการ  คลินิกบริหาร
เรื่อง  การบริการเหนือความคาดหวัง
02.30-03.00 น. ชุดวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
03.00-03.30 น. ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ก่องข้าว...ลายภูมิปัญญาชาวเมืองมาย
03.30-04.00 น. ชุดวิชา  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
04.00-04.05 น. แจ้งรายการ เชื่อมเข้า DLTV 8
04.05-05.55 น. สอนเสริม ชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช
05.55-06.00 น. ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระสมเด็จบางขุนพรหม
06.00-06.30 น. ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง มหรสพจากแผนหนัง (หนังใหญ่)
  ตัดการออกอากาศ DLTV 8
07.30-08.00 น. ชุดวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
เรื่อง  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
08.00-08.05 น. เคารพธงชาติ
08.05-08.30 น. ชุดรายการ  คลินิกบริหาร
เรื่อง  การบริการเหนือความคาดหวัง
08.30-09.00 น. ชุดวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ก่องข้าว...ลายภูมิปัญญาชาวเมืองมาย
09.30-10.00 น. ชุดวิชา  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
10.00-10.05 น. แจ้งรายการ
10.05-11.55 น. สอนเสริม ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
11.55-12.00 น. ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  บราวนี่:1
12.00-12.30 น. ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
13.00-13.30 น. ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง มหรสพจากแผนหนัง (หนังใหญ่)
13.30-14.00 น. ชุดวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
เรื่อง  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
14.00-14.30 น. ชุดรายการ  คลินิกบริหาร 7
14.30-15.00 น. ชุดวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
15.00-15.30 น. ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ก่องข้าว...ลายภูมิปัญญาชาวเมืองมาย
15.30-16.00 น. ชุดวิชา  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
16.05-17.55 น. สอนเสริม ชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช
17.55-18.00 น. ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระสมเด็จบางขุนพรหม
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ/แจ้งรายการ  เชื่อมเข้า DLTV 8
18.05-19.00 น. สอนเสริม  ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง มหรสพจากแผนหนัง (หนังใหญ่)
19.30-20.00 น. ชุดวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
เรื่อง  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
20.00-20.30 น. ชุดรายการ  คลินิกบริหาร
เรื่อง การบริการเหนือความคาดหวัง
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ก่องข้าว...ลายภูมิปัญญาชาวเมืองมาย
21.30-22.00 น. ชุดวิชา  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
22.00-23.55 น. สอนเสริม ชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช
23.55-24.00 น. ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระสมเด็จบางขุนพรหม