Media on Demand

     
 
Skip Navigation Links.  


ยินดีต้อนรับสู่... Media on Demand
ทั้งหมดเป็นรายการประกอบชุดวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 ตลอดจนรายการบริการสังคม โดยใช้ไฟล์ประเภทของ Windows Media Player


 


 จำนวนรายชื่อรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาที่มีให้บริการทั้งหมด

 คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 
  Media on Demand เป็นบริการที่ มสธ. เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถรับฟังและรับชมได้ง่าย มีรายการให้เลือกมากมาย