นักศึกษาสามารถเข้าชมการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามวันและเวลาที่ระบุ
โดยคลิกที่ช่องตาราง Link


e-Tutorials ตารางการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2555
กรกฏาคม 2555
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
92220
กฏหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 17 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
41451
กฎหมายระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
10.00 - 12.00 น
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

90406
ดิน น้ำ และ ปุ๋ย

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
10.00 - 12.00 น
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
10.00 - 12.00 น
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41201
กฎหมายมหาชน

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 17 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

92217
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
สิงหาคม 2555
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link

91108
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร


ครั้งที่ 1
พุธที่ 1 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
พุธที่ 8 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 3
พุธที่ 15 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 4
พุธที่ 22 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 5
พุธที่ 29 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

92217
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ

ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

91307
การพัฒนาชุมชนเกษตร

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

41201
กฎหมายมหาชน

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 7 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 5
อังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
81310
ปรัชญาการเมือง

ครั้งที่ 1
พุธที่ 8 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
พุธที่ 22 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41231
กฎหมายอาญา 1

ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41451
กฎหมายระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
92221
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

10121
อารยธรรมมนุษย์


ครั้งที่ 1
พุธที่ 15 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
พุธที่ 29 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
13201
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
41421
กฏหมายภาษีอากร 1

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

90406
ดิน น้ำ และ ปุ๋ย

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

90303
พืชเศรษฐกิจ

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
กันยายน 2555
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link
60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ครั้งที่ 1
เสาร์ที่ 1 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 2
เสาร์ที่ 8 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 3
เสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
เสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
เสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

90406
ดิน น้ำ และ ปุ๋ย

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
13201
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
92221
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ครั้งที่ 2
อังคารที่ 4 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 3
อังคารที่ 18 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

93454
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

ครั้งที่ 4
อังคารที่ 4 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
อังคารที่ 11 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
81310
ปรัชญาการเมือง
ครั้งที่ 3
พุธที่ 5 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
พุธที่ 19 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41421
กฏหมายภาษีอากร 1
ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

91307
การพัฒนาชุมชนเกษตร

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

10121
อารยธรรมมนุษย์


ครั้งที่ 3
พุธที่ 12 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
พุธที่ 26 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

90303
พืชเศรษฐกิจ

ครั้งที่ 2
พฤหัสที่ 13 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 3
พฤหัสที่ 20 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
พฤหัสที่ 27 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41231
กฎหมายอาญา 1
ครั้งที่ 3
ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
ศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  
ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

41211
กฏหมายแพ่ง 1

ครั้งที่ 1
อังคารที่ 18 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 2
อังคารที่ 25 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

10151
ไทยศึกษา

ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

90305
การผลิตสัตว์

ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ตุลาคม 2555
ชุดวิชา
วันสอนเสริม
Link

90406
ดิน น้ำ และ ปุ๋ย

ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

10151
ไทยศึกษา

ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

41211
กฏหมายแพ่ง 1

ครั้งที่ 3
อังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
อังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
อังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
92221
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ครั้งที่ 4
อังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
อังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
81310
ปรัชญาการเมือง
ครั้งที่ 5
พุธที่ 3 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

90305
การผลิตสัตว์

ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 3
พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

91307
การพัฒนาชุมชนเกษตร

ครั้งที่ 3
จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 4
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
ครั้งที่ 5
จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   

10121
อารยธรรมมนุษย์


ครั้งที่ 5
พุธที่ 10 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41231
กฎหมายอาญา 1
ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 5
ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.
Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น  

90303
พืชเศรษฐกิจ

ครั้งที่ 5
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
10.00 - 12.00 น.

Download ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 
เล่น   
กระดานสนทนาสอนเสริมฯ
92220
กฏหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
41451
กฎหมายระหว่างประเทศ
10111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
90406
ดิน น้ำ และ ปุ๋ย
41201
กฎหมายมหาชน
92217
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
81310
ปรัชญาการเมือง
41231
กฎหมายอาญา 1
92221
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ
10121
อารยธรรมมนุษย์
13201
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
41421
กฏหมายภาษีอากร 1
60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
41211
กฏหมายแพ่ง 1
10151
ไทยศึกษา
90305
การผลิตสัตว์
91108
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร
91307
การพัฒนาชุมชนเกษตร
90303
พืชเศรษฐกิจ
 
 
รายการสอนเสริมฯ ย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...
e-Tutorial สอนเสริมย้อนหลัง
สอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
ดูรายการย้อนหลังที่นี่...

ข้อมูล e-Tutorials ย้อนหลัง
ภาคการศึกษาที่
2/2554

 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิกเม้าส์ขวาที่
ไอคอน ดาวน์โหลด ตอนที่ 6  แล้ว Save Target As

 

 
เอกสารที่เป็นไฟล์ PDF หากไม่สามารถเปิดได้
ให้ Download โปรแกรมสำหรับอ่านที่นี่...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 0-2504-7612 สำนักบริการการศึกษา


     
 

Last updated : 26-Oct-2012 2:08 PM
จัดทำโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
© 2010 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.