ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท     ระดับปริญญาเอก
Log in เข้าใช้ STOU e-Learning
Moodle       D4L+P
ชุดบทเรียน e-Learning เพื่อบริการสังคม (สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป)
ชุด e-Learning เพื่อบริการสังคม
 >>>>>>>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   

ค้นโดยเลือกหน่วยงาน   

 รายชื่อชุดบทเรียน e-Learning เพื่อบริการสังคม
  ชื่อชุดบทเรียน การเขียนโครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 2555

  ชื่อชุดบทเรียน หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 2555

  ชื่อชุดบทเรียน การจัดทำแบบประเมินพนักงานโดยใช้ KPI
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 2555

  ชื่อชุดบทเรียน การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล
หน่วยงาน ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 25..

  ชื่อชุดบทเรียน แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Diagnostic Reading Test)
หน่วยงาน ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 25...

  ชื่อชุดบทเรียน ชุดฝึกอบรมออนไลน์การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 25..

  ชื่อชุดบทเรียน การจัดการทรัยากรเพื่อการส่งเสริม (รหัสเดิม 91705)
หน่วยงาน เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์ และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 2555

  ชื่อชุดบทเรียน การฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยเชิงประเมิน
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและวัดผล
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์ และคณะ
  เข้าสู่ระบบ Log in!
จัดทำในปีงบประมาณ 2555

 
มีข้อมูลจำนวน 8  Records