ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท     ระดับปริญญาเอก
Log in เข้าใช้ STOU e-Learning
Moodle       D4L+P
ระดับปริญญาโท
รายชื่อชุดวิชาที่ให้บริการ e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษา
 >>>>>>>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   

ภาคการศึกษาที่ ภาคต้น/2559

ค้นโดยเลือกสาขาวิชา   

ค้นโดยเลขรหัสชุดวิชา    

 รายชื่อชุดวิชา
  รหัส-ชื่อชุดวิชา 13721  การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 13723  การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 15711  ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 16712  สัมมนานิเทศศาสตร์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 16713  การบูรณาการวิชาชีพเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์ และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 22741  สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 22742  การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 22748  วรรณกรรมท้องถิ่น
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.วรรณา บัวเกิด และคณ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 22764  การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.ศิตา เยื่ยมขันติถาวร และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 23789  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 24726  วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 24730  การประเมินองค์กรและบุคบากร
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 25712  การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.นิรนาท แสนสา และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 26707  ปรัชญาและหลักการการศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 26710  การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สารีพันธ์ุ ศุภวรรณ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 27707  การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 27708  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 29703  สารัตถะและวิทยวิธีและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 30701  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการเงิน
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 32715  การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่าย
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 32721  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 32725  การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33711  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33712  การบริหารภาครัฐ
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33714  การบริหารยุทธศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33715  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33718  การบริหารงานท้องถิ่น
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.นราธิป ศรีราม และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33721*   วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 51708*  นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ และการบริการ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 51711*  การจัดการคุณภาพการพยาบาล
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 51712  การสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 51713*  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 51794*  วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.พัทยา แก้วสาร และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 51795*  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.พัทยา แก้วสาร และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 53709  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 53710  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 58708  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.พาณี สีตะกลิน และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 58709  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารโรงพยาบาล
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.พาณี สีตะกลิน และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 59710  พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 59711  ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.สราวุธ สุธรรมาสา และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 59712  การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60721  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60723  เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60726  เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร. อภิญญา วนเศรษฐ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60727  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60730  เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60731  การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60794*  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.มนุญ โต๊ะยามา และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 60795*  วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 71701*  การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชา มนุษยนิเวศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 71703  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชา มนุษยนิเวศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 71798*  วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา มนุษยนิเวศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 82711  การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 83712  การสื่อสารทางการเมือง
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 83713  กระแสโลกศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 89701*  นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.พัทยา แก้วสาร และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 89702*  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงการรักษาโรค
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 91720*  การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 91721*  สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 91722*  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 92711  การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 92712  การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 92715  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 95709*   หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 95710*  วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 97700  ชุดวิชาการจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.สุณี ภู่สีม่วง และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 97703  
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต


  รหัส-ชื่อชุดวิชา 97703  ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 97704  เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 97797*  ค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 97798*  วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99701  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99702  พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.สำรวย กมลายุตต์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99705  ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99797*  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99798*  วิทยานิพนธ์ 1-4
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

 
มีข้อมูลจำนวน 78  Records