Home :: 14111
Welcome!

:: FAQs
<<--

:: Announcement
:: Webboard
:: FAQs
:: About the Course
:: Instructors
:: Instructional Media
:: Course Syllabus
:: รายละเอียดชุดวิชา
:: สาธิตการเรียนออนไลน์
:: Task Submission
:: Student Manual
:: การวัดและประเมินผล
:: Useful Links
:: ปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2561

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. การลงทะเบียน:

 1.1 Q: ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14111 ได้เมื่อใด 

 A: ชุดวิชานี้เปิดทั้งสองภาคการศึกษา ไม่แนะนำและไม่อนุญาตให้นักศึกษาใหม่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ลงทะเบียนชุดวิชานี้ในภาคต้นหรือภาคแรกที่เข้าศึกษา เพราะอาจมีปัญหาการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาล่าช้า เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลต้องใช้เวลานานในการตรวจรับเอกสารการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา อาจส่งผลให้นักศึกษาเข้าศึกษาชุดวิชานี้ล่าช้าและพลาดหรือทำงานกิจกรรมออนไลน์ในโมดูลต้นๆ ส่งไม่ทันตามกำหนด ชุดวิชานี้มีการทำกิจกรรมออนไลน์ส่งตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน ดังนั้น ควรรอลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ในภาคปลายหรือภาคการศึกษาที่สองที่เข้าศึกษา

 

1.2 Q: สามารถลงทะเบียนชุดวิชาล่าช้า หรือเพิ่มชุดวิชาในช่วงกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้หรือไม่ 

 A: ชุดวิชานี้ไม่เปิดให้ลงทะเบียนล่าช้าหรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาเนื่องจากนักศึกษาต้องเริ่มทำงานส่งตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน แต่กรณีที่นักศึกษาเข้าระบบล่าช้าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ส่งผลให้ทำงานที่ 1 ของโมดูลที่ 1 และ/หรือโมดูลอื่นๆ ในช่วงต้นๆ ไม่ทัน ขอให้นักศึกษารีบทำงานและส่งงานที่ 1 ของโมดูลที่นักศึกษาเข้าทำงานได้ทันโดยทันที ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชาสามารถจัดกลุ่มให้สำหรับการทำงานกลุ่ม (งานที่ 4) ต่อไป 

 

2. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์:

 

2.1 Q: ควรใช้ Browser ใดในการเรียนผ่านระบบ d4l+P 

 A: นักศึกษาควรใช้ Internet Explorer เป็น browser เนื่องจากระบบ D4L+P จะไม่ค่อยเสถียรเมื่อใช้กับระบบอื่นๆ เช่น Chrome

 

2.2 Q: Sign-in โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา เพื่อเข้าเรียนในระบบ d4l+P แต่เข้าไม่ได้ เป็นเพราะเหตุใด ต้องดำเนินการอย่างไร 

 A: ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการตรวจสอบหลักฐานและการรับลงทะเบียนยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ได้นำรายชื่อนักศึกษาเข้าระบบ D4L+P นักศึกษาควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ e-Learning ที่โทร. 0 2504 7417 – 8 (ในเวลาราชการ) เพื่อแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือต่อไป โปรดแจ้งชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวนักศึกษาด้วย

 

2.3 Q: ไม่เข้าใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะไม่ค่อยมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จะขอคำแนะนำได้จากใคร 

 A: กรณีมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ มีปัญหาอื่นๆ เชิงเทคนิคและระบบ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ e-Learning โทร. 0 2504 7417 – 8 (ในเวลาราชการ)

 

2.4 Q: ลงทะเบียนเรียนนานแล้ว ถึงกำหนดวันเปิดภาคแล้ว แต่ยังเข้าระบบ D4L+P ไม่ได้ และยังไม่ได้รับคู่มือการศึกษาที่จัดส่งทางไปรษณีย์เลย ต้องทำอย่างไร ไม่อยากพลาดการทำงานออนไลน์ส่งตามกำหนด 

 A: นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาชุดวิชาได้จากคู่มือการศึกษา (Study Manual) ในรูปแบบไฟล์ pdf ภายใต้หัวข้อ Student Manual ที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์นี้ คู่มือการศึกษาดังกล่าวมีเนื้อหาครบทั้ง 15 โมดูล และมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏในเอกสารคู่มือการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัย ระหว่างรอการเข้าระบบ นักศึกษาสามารถศึกษาและทำงานกิจกรรมออนไลน์เตรียมไว้ เพื่อให้สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนด อย่าลืมติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ e-Learning เกี่ยวกับปัญหาการเข้าระบบด้วย

 

3. การเรียนการสอน: 

3.1 Q: ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเรียนออนไลน์ได้ ไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน พื้นฐานภาษาอังกฤษก็ไม่แน่น กลัวเรียนตามเพื่อนไม่ทัน ขอคำแนะนำด้วย 

 A: ชุดวิชา 14111 มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการเรียนการสอนออนไลน์ การทำงานและส่งงานต่างๆ ตามที่กำหนดจะช่วยพัฒนาและฝึกฝนทักษะการเรียนทางออนไลน์ของนักศึกษาได้ ข้อสำคัญคือ นักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ชุดวิชากำหนดไว้ ทั้งในเอกสารคู่มือการศึกษา ระบบ D4L+P และเว็บไซต์นี้เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดจนเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเราทาง Forum/Message Board ของชุดวิชา [http://stouonline.stou.ac.th/elearning/courses/14111/main/index.asp] และ BA Discussion Forum ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) [http://libarts.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=76904&Datatype=2] 

หากมีปัญหาใดๆ ในการเรียน อย่าเก็บไว้คนเดียว รีบสอบถามมายังช่องทางต่างๆ ที่แจ้งไว้ จากประสบการณ์ที่ผ่านๆ มาหลายรุ่น พบว่า อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ ล้วนยินดีให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะ

 

3.2 Q: ไม่สามารถเข้าเรียนในช่วง Live Instructor Time ทุกวันพฤหัสบดี จะเสียคะแนนหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ 

  A: Live Instructor Time เป็นช่วงที่อาจารย์ประจำโมดูลทำการสอนสดด้วย Text Chat กำหนดจัดทุกวันพฤหัสบดี (วันสุดท้ายของการเรียนแต่ละโมดูล) โดยกำหนดช่วงเวลาการสอนสดของแต่ละโมดูลจะระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาชุดวิชา ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนเวลา อาจารย์ประจำโมดูลจะได้ประกาศให้ทราบทางช่องทางการสื่อสารต่างๆของชุดวิชานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Forum/Message Board ของชุดวิชา การสอนสดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง การสอนสดนี้ไม่บังคับ ไม่มีคะแนน แต่ถือเป็นกิจกรรมเสริม อาจารย์ประจำโมดูลอาจอธิบายประเด็นเนื้อหาสาระเพิ่มเติม ตอบปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาได้โพสต์สอบถามไว้บนกระดานสนทนา หรือเปิดประเด็นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กัน หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้าร่วมการสอนสด นักศึกษาสามารถติดตามอ่านข้อความของ Text Chat ดังกล่าวได้ในภายหลัง เมื่อมีการคัดลอกข้อมูลและนำขึ้นโพสต์ในระบบ D4L+P

 

3.3 Q: ไม่ชอบทำงานกลุ่ม โดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักหรือรู้จักเพียงผิวเผิน แถมอายุก็ต่างกัน พื้นความรู้ภาษาอังกฤษก็น้อย กลัวทำไม่ได้ กลัวเป็นตัวถ่วงของกลุ่ม  

 A: การทำงานกลุ่มเป็นงานบังคับ ถ้าฝึกทักษะและฝึกใจได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองไปตลอดชีวิต เรามาเรียนชุดวิชานี้ก็เพื่อฝึกสิ่งนี้ ค่อยๆ ฝึกไป ก็จะเกิดความเคยชิน เราจะเลือกทำแต่สิ่งที่เราชอบไม่ได้หรอกค่ะในชีวิตของเรา การทำงานกลุ่มจะช่วยให้เราได้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน คนเก่งสามารถช่วยคนที่อ่อนกว่า คนอ่อนสามารถเรียนรู้ได้จากคนที่เก่งกว่า

 

3.4 Q: ส่งงานที่ 1 ไปแล้ว แต่ยังไม่มีกลุ่ม จึงเข้าทำงานกลุ่ม (งานที่ 4) ไม่ได้ 

 A: ต้องรอหลังพ้นกำหนดส่งงานที่ 1 โมดูลที่ 1 ก่อน เพราะระบบจะจัดแบ่งกลุ่มจากผู้ที่เข้าส่งงานที่ 1 ทั้งหมด เมื่อได้รับการจัดกลุ่มแล้ว สามารถเข้าทำงานที่ 4 ได้เลย ไม่ต้องรอจนกว่าจะทำงานและส่งงานที่ 2-3 เสร็จก่อน

 

3.5 Q: ทำงานครบทุกงาน เหตุใดไม่ได้เครื่องหมายถูก 

  A: นักศึกษาจะไม่ได้เครื่องหมายถูก ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

  • นักศึกษาทำงานไม่ครบตามจำนวนงานที่กำหนด หรือไม่ได้เข้าไปอ่าน instructor feedback ในโมดูลนั้นๆ

  • นักศึกษาไม่กดประเมินเพื่อนร่วมทีมในงานที่ 4

  • ในโมดูลนั้นมีงานให้ทำไม่ครบทั้ง 4 งาน ในกรณีนี้นักศึกษาจะไม่เสียคะแนน (ตรวจสอบจำนวนงานในแต่ละโมดูลและกำหนดส่งงานจากปฏิทินการศึกษา)

 

3.6 Q: กดปุ่มเขียวใต้ Task เพื่ออ่านงานเพื่อนแล้วพบกล่องข้อความว่างเปล่า ไม่มีอะไรให้อ่าน  ... ทำไมกดปุ่มเพื่ออ่านงานเพื่อนได้แค่ปุ่มที่ 1 และ 3 แต่ปุ่มที่ 2 อ่านไม่ได้ 

 A: Task 2 กดปุ่มเขียวไหนแล้วอ่านไม่ได้ ดูว่ามี attached file หรือไม่ เพื่อนอาจส่งด้วย attachment แต่ถ้าไม่มีอะไรให้อ่านเลย แสดงว่าเพื่อนไม่ได้ทำงานแต่กดปุ่ม submit เฉยๆ ในกรณีนี้สามารถให้ feedback เพื่อนไปตามความคิดเห็นของคุณหรือไม่ต้องให้ก็ได้ และประเมินเพื่อนตามเกณฑ์ (criteria) ที่กำหนด ถ้าเป็นกรณีนี้ คงให้เพื่อนได้แค่ 0 คะแนนค่ะ 

 Task 3 ปุ่มไหนยังเป็นสีเทา แสดงว่าเพื่อนยังไม่ได้ส่งงาน อาจเข้าไปอ่านและประเมินเพื่อนได้ภายหลัง การไม่ส่งงานของเพื่อนไม่มีผลต่อคะแนนนักศึกษา

 

3.7 Q: ได้รับงานเพื่อนไม่ครบสามงานในงานที่ 2 และ 3 จะเสียคะแนนหรือไม่ 

 A: นักศึกษาจะไม่เสียคะแนนในกรณีดังนี้ 

  • หากพ้นกำหนดทำงานที่ 1 เข้าไปทำงานที่ 2 ได้งานเพื่อนไม่ครบ 3 ปุ่มเขียว นักศึกษาทำงานตามจำนวนงานปุ่มเขียวที่ได้รับจริงก่อนหมดเวลาทำงานที่ 2

  • หากพ้นกำหนดทำงานที่ 2 เข้าไปทำงานที่ 3 ได้งานเพื่อนไม่ครบ 3 ปุ่มเขียว นักศึกษาทำงานตามจำนวนงานปุ่มเขียวที่ได้รับจริงก่อนหมดเวลาทำงานที่ 3

    หากนักศึกษาทำงานที่ 3 ก่อนพ้นกำหนดส่งงานที่ 2 ต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหลังหมดกำหนดส่งงานที่ 2

 

3.8 Q: สมาชิกในทีมไม่เข้าทำงานหรือไม่ประเมินเราในงานที่ 4 เราจะเสียคะแนนหรือไม่ 

 A: นักศึกษาจะไม่เสียคะแนนในกรณีที่เพื่อนในทีมไม่เข้าทำงานหรือไม่กดประเมินให้ แต่นักศึกษากลับจะได้คะแนนฟรี ส่วนเพื่อนคนดังกล่าวจะไม่ได้คะแนนจากงานที่4 นั้น ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าทำงานจะต้องกดประเมินเพื่อนทุกคน โดยจะต้องประเมินเพื่อนที่ไม่เข้าทำงานเป็น 0 คะแนน เพราะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน สมาชิกแต่ละคนในทีมจะได้คะแนนจากอาจารย์คิดเป็นสัดส่วนตามคะแนนประเมินที่ได้รับจากเพื่อนสมาชิกในทีม  

ผู้ที่เป็นตัวแทนกลุ่มและมีชื่อเป็นผู้ส่งงานที่ 4ใน submission box จะไม่ได้คะแนนเป็นพิเศษกว่าสมาชิกคนอื่นในทีมแต่อย่างใด

 

3.9 Q: บ่อยครั้งต้องทำงานกลุ่มตามลำพัง เพราะเพื่อนในกลุ่มไม่เข้าร่วมทำงาน ไม่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำงาน หรือบางครั้งเพียงแค่เข้ามาทักทายในกระดานสนทนาของกลุ่มโดยไม่ได้ร่วมทำงาน ทำให้เขาได้คะแนนงานที่ 4 ไปอย่างไม่ยุติธรรม  

 A: คุณสามารถให้คะแนนประเมินเพื่อนที่ไม่เข้าทำงานเป็น 0 (ศูนย์) ในกรณีนี้เขาจะไม่ได้คะแนนจากงานนี้่เลย คะแนนที่แต่ละคนได้ในงานที่ 4 ขึ้นอยู่กับคะแนนประเมินของเพื่อนสมาชิกในทีม ดังนั้น การประเมินการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ 4 จึงต้องสะท้อนความเป็นจริง ประเมินตามแนวทางการประเมินที่กำหนดไว้ให้ในงานที่ 4 ไม่ใช่ประเมินตามอำเภอใจ ด้วยอคติ ความเกรงใจ หรือความสงสารกลัวเพื่อนเสียคะแนน ทุกคนต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมทีม และงานที่ต้องทำ ที่สำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มอย่างแท้จริง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีม

ในระหว่างที่ต้องทำงานกลุ่มตามลำพังหรือเพียง 1-2 คน นี้ ขอให้คุณอดทนทำงานไป คิดเสียว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อคะแนนเพียงอย่างเดียว คิดบวกก็คือการที่คุณทำงานคนเดียวคุณก็ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่เพียงคนเดียว คนไม่เข้าเรียนก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝน เขาเสียเงินเข้ามาเรียน เพื่อให้คุณได้เรียนและฝึกทักษะเป็นสอง-สี่เท่า ที่สำคัญคือคุณต้องโพสต์หลักฐานการส่งงานและการทำงานบน Team Discussion Board เพื่อให้อาจารย์เข้าไปตรวจสอบได้ด้วย 

 

4. การส่งงาน: 

 

4.1 Q: ไม่ทราบวิธีส่งงานออนไลน์ 

  A: นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการส่งงานออนไลน์ได้จากหัวข้อ “สาธิตการเรียนออนไลน์” (ที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์นี้) รวมทั้งศึกษาได้จากคู่มือการศึกษาทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ (มสธ.จัดส่งให้ทางปณ.) และไฟล์ pdf (อยู่ภายใต้หัวข้อ Student Manual ที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์นี้) อย่าลืมตรวจสอบกำหนดการส่งงานแต่ละงานจากปฏิทินการศึกษาชุดวิชาด้วยนะคะ


4.2 Q: ในการทำงานส่ง จะส่งคำตอบลงในกล่องส่งงาน (Task Submission Box) โดยไม่ทำเป็นไฟล์แนบได้หรือไม่ 

 A: นักศึกษาสามารถเลือกที่จะพิมพ์ส่งงานหรือคำตอบในกล่องส่งงานหรือส่งโดยทำเป็นไฟล์แนบก็ได้ แต่การส่งงานหรือคำตอบในกล่องส่งงานอาจไม่สะดวกสำหรับการส่งงานที่เป็น Worksheet หรือตาราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คำสั่งกำหนดให้ใช้ Worksheet การส่งเป็นไฟล์แนบจะสะดวกกว่า 

กรณีส่งเป็นไฟล์แนบ ต้องส่งเป็นไฟล์ .doc ไม่ใช่ .docx หรือไฟล์อื่นๆ เพราะเพื่อนอาจไม่สามารถเปิดไฟล์นามสกุลอื่นๆ ได้ และจะส่งผลให้เพื่อนไม่สามารถให้ผลย้อนกลับแก่นักศึกษาได้

 

4.3 Q: ทำไมบางครั้งพิมพ์คำตอบลงในกล่องส่งงานแล้ว แต่เมื่อกดปุ่ม Submit จะหลุดออกจากระบบเลย  

 A: หากเปิดระบบ D4L+P ค้างไว้นานๆ โดยไม่ active คือไม่กดหรือพิมพ์อะไรเป็นเวลานาน ระบบจะตัดแม้จะยังมองเห็นหน้า D4L+P เปิดอยู่ ก่อนส่งงานจึงต้อง refresh ระบบ หรือ log out แล้ว log in เข้ามาใหม่ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้งานที่ทำส่งหายไปกลางคันโดยยังไม่ทันได้กดปุ่มส่งงาน ขอแนะนำให้นักศึกษาทำงานของตนนอกระบบ D4L+P เสียก่อน แล้วจึงคัดลอกไปใส่ไว้ในกล่องส่งงานหรือทำเป็นไฟล์แนบส่งงาน

 

4.4 Q: การส่งงานกลุ่ม ควรส่งเมื่อไหร่ หากเพื่อนไม่เข้าทำงาน ควรรอถึงเมื่อไหร่ แล้วจะทำอย่างไรหากเพื่อนเข้ามาภายหลังจากที่ส่งงานกลุ่มไปแล้ว 

 A: การทำงานกลุ่ม (งานที่ 4) เมื่อถึงวันพุธ 14.00 น. หากยังไม่มีสมาชิกคนอื่นในกลุ่มเข้ามาร่วมทำงาน ให้ตัวแทนกลุ่มส่งงานได้เลย และให้คะแนนประเมินสมาชิกที่ไม่เข้าทำงานกลุ่มเป็น 0 (ศูนย์) หากส่งงานไปแล้วและมีสมาชิกเข้ามาภายหลังหรือมาส่งงานภายหลัง ให้แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชาทางอีเมล jaraswat_stou@yahoo.com  

การทำงานกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยโพสต์งานของตนหรืองานกลุ่มในส่วนที่ตนรับผิดชอบ บนกระดานสนทนากลุ่ม (team discussion board) เท่านั้น เพื่อให้อาจารย์สามารถตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มของสมาชิกแต่ละคนได้

 

4.5 Q: เมื่อส่งงานแล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่า การส่งงานนั้นได้บันทึกเข้าระบบสำเร็จเรียบร้อย ปราศจากปัญหา  

 A: นักศึกษาสามารถตรวจสอบการส่งงานด้วยตนเองได้ หากมีเครื่องหมายถูกที่ปุ่มใต้งานที่ส่ง แสดงว่ากด submit แล้ว นักศึกษาควรลอง log out ออกจากระบบแล้ว แล้ว log in เข้าไปใหม่ ถ้ายังเห็นงานอยู่ แสดงว่าส่งงานถูกต้องแล้ว หากต้องการแก้ไขงานที่ได้ส่งไปแล้ว ก็ยังสามารถทำได้ตราบจนกระทั่งหมดเวลาส่งงาน เมื่อแก้ไขแล้วอย่าลืมกดปุ่ม submit ด้วย แล้วตรวจสอบการส่งงานด้วยวิธีการเดิมอีกครั้งคือ log out และ log in เข้าไปเพื่อดูว่างานที่ส่งในกล่องส่งงานเป็นงานที่แก้ไขใหม่แล้วใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องแก้ไข แล้วตรวจสอบใหม่อีกรอบ

 

:: Last Updated: 3/2/2560 12:11:16
Welcome! . Announcement . Webboard . FAQs .  About the Course . Instructors . Instructional Media . Course Syllabus . รายละเอียดชุดวิชา . สาธิตการเรียนออนไลน์ . Task Submission . Student Manual . การวัดและประเมินผล . Useful Links . ปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2561 ]

Info | Site Map

Administration admin
จัดทำระบบโดย ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.