ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท     ระดับปริญญาเอก
Log in เข้าใช้ STOU e-Learning
Moodle       D4L+P
ระดับปริญญาตรี
รายชื่อชุดวิชาที่ให้บริการ e-Learning ระดับปริญญาตรี
 >>>>>>>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   

ภาคการศึกษาที่ ภาคต้น/2559

ค้นโดยเลือกสาขาวิชา   

ค้นโดยเลขรหัสชุดวิชา    

 รายชื่อชุดวิชา
  รหัส-ชื่อชุดวิชา 10111*  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 10131*  สังคมมนุษย์
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14111  ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14212  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14215  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14317  การอ่านภาษาอังกฤษ 2
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14318  หลักการแปล
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14319  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ (สอบซ่อมภาคปลาย/2558)
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
สอบซ่อมภาคปลาย/2558

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14320  การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14421  การเขียนภาษาอังกฤษ 2
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14422  การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.อลิสา วานิชดี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 14423*  ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 15205  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 16338  การข่าวเบื้องต้น
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 31302  การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ผศ.ภาสมา สุทธิพงศ์
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 32477  การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33304*  ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ุ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคพิเศษ/2558

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33410  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33450  การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 93355*  การจัดการสุขภาพสัตว์ (ภาคพิเศษ/2558)
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคพิเศษ/2558

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99313  การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อ.ปิยพร นุรารักษ์
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 99315  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต อาจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

 
มีข้อมูลจำนวน 22  Records