แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรายการเพื่อการศึกษา STOU CHANNEL

*** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ***

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อ โดยคลิกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพ

นักศึกษา มสธ.             

ประชาชนทั่วไป  
ชื่อชุดวิชา/ชื่อรายการที่รับชม >>  
เพศ ชาย หญิง  
อายุ    
อาชีพ    
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อรายการวิทยุโทรทัศน์
รายการ
ระดับคะแนน
 

มากที่สุด
5

มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ความสะดวกในการเข้าชมรายการ
2. ความชัดเจนของเสียงในรายการ
3. ความชัดเจนของภาพในรายการ
4. ความน่าสนใจของรายการ
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ

6. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบรายการ

7. ความเหมาะสมของการนำเสนอรายการ

8. ความเป็นประโยชน์ของรายการ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 

---ดูข้อมูลทั้งหมด---

จัดทำระบบแบบสำรวจโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.