แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ m-Learning

*** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ***

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อ โดยคลิกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพ

นักศึกษา มสธ.             

ประชาชนทั่วไป  
เพศ ชาย หญิง  
อายุ    
อาชีพ    
อุปกรณ์การสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ โปรดระบุรุ่น/ยี่ห้อ  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ m-Learning
รายการ
ระดับคะแนน
 

มากที่สุด
5

มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ความสะดวกในการสืบค้นรายการ
2. ความสะดวกในการ Download ไฟล์
3. ความรวดเร็วในการ Download ไฟล์
4. ความชัดเจนของไฟล์เสียง (Audio Clip)
5. ความชัดเจนของไฟล์วีดิทัศน์ (Video Clip)
6. ความน่าสนใจของรายการ
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 

---ดูข้อมูลทั้งหมด---

จัดทำระบบแบบสำรวจโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.