ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท     ระดับปริญญาเอก

Log in เข้าใช้ STOU e-Learning
Moodle       D4L+P
ระดับปริญญาเอก
รายชื่อชุดวิชาที่ให้บริการ e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษา
 >>>>>>>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   

ภาคการศึกษาที่ ภาคต้น/2559

ค้นโดยเลือกสาขาวิชา   

ค้นโดยเลขรหัสชุดวิชา    

 รายชื่อชุดวิชา
  รหัส-ชื่อชุดวิชา 13901  มิติสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 13902  การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศ
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 17901  วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.พตท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันตโท และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 17998*  ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 17999  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 20904  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 23911  การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 26902  สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 28902  สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 32901*  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการบริหาร
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33903  ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต ้รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33904  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และ คณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33905  นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 33906  สัมมนาประเด็นการปฎิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ
สาขาวิชา วิทยาการจัดการ
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 91901  การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรขั้นสูง
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

  รหัส-ชื่อชุดวิชา 91902  การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คณาจารย์/ผู้ร่วมผลิต รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง และคณะ
เข้าสู่ระบบ Log in!
ภาคต้น/2559

 
มีข้อมูลจำนวน 16  Records