หน้าแรก :: Home
การถ่ายทอดสดการสัมมนาเสริมบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ.*
ชุดวิชา 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
:: กระดานสนทนา ::
*การถ่ายทอดสดจะมีขึ้นตามวันที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7331, 0-2504-7368 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา