ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554(ปิดปรับปรุงระบบ) มีนาคม 2554
เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554 กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555 กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม - เมษายน 2556 (ปิดปรับปรุงระบบ) พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556 กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556


ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย

1. กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz. และระบบ ระบบ F.M. ความถี่ 90.75 KHz.
2. สวศ.ลำปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549 KHz.
3. สวศ. ขอนแก่ง ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz.
4. สวศ. สุราษฏร์ธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz.
5. สวศ. สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz.
6. สวศ. ระนอง ระบบ F.M. ความถี่ 105.75 KHz.
7. สวศ. แม่ฮ่องสอน ระบบ F.M. ความถี่ 102 KHz.
8. สวศ. นครสวรรค์ ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz.
9. สวศ. กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz.
10. สวศ. อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711 KHz.
11. สวศ. จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz.
  และออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ RADIO ONLINE