ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (1 มีนาคม - 30 เมษายน 2556 )

วันออกอากาศ
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

วันออกอากาศ : วันอาทิตย์ Download ตารางออกอากาศ
เวลาออกอากาศ
วันที่ : 3,10,17,24,31 มี.ค. 56
วันที่ : 7,14,21,28 เม.ย. 56
ชื่อรายการ
05.00 - 05.05 น. Jingle เปิดสถานี / ประกาศแจ้งรายการ
05.05 - 05.10 น. นานาสาระกับ มสธ.
05.10 - 05.30 น. รายการ รักษ์สุขภาพ
05.30 - 05.50 น. 10151 ไทยศึกษา
05.50 - 06.00 น. เวลา มสธ.
06.00 - 08.00 น. เทปบรรยายเสียงสอนเสริม
08.00 - 09.00 น. สารพันวิชาการกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
09.00 - 09.10 น. นานาสาระกับ มสธ.
09.10 - 10.00 น. รายการ 60 นาที ที่ มสธ.
10.00 - 11.00 น. เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
11.00 - 12.00 น. พยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม
12.00 - 13.00 น.
ถ่ายทอดข่าว
13.00 - 13.20 น. 93353 การจัดการผลผลิตพืช
13.20 - 13.40 น. 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
13.40 - 14.00 น. 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
14.00 - 14.05 น. นานาสาระกับ มสธ.
14.05 - 14.25 น. 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
14.25 - 14.45 น. 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
14.45 - 14.50 น. นานาสาระกับ มสธ.
14.50 - 15.00 น. รายการ เวลา มสธ.
15.00 - 15.20 น. 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
15.20 - 16.00 น. พบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
16.00 - 16.20 น. 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฎิบัติการในอุตสาหกรรม
16.20 - 16.40 น. 97301 วัสดุทางการพิมพ์
16.40 - 17.00 น. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17.00 - 19.00 น. เทปบรรยายเสียงสอนเสริม
19.00 - 19.30 น.
ถ่ายทอดข่าว
19.30 - 19.35 น. นานาสาระกับ มสธ.
19.35 - 19.55 น. 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
19.55 - 20.00 น. นานาสาระกับ มสธ.
20.00 - 20.20 น. 91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
20.20 - 20.40 น. 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
20.40 - 21.00 น. 97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
21.00 - 21.20 น. รายการ รักษ์สุขภาพ
21.20 - 21.30 น. นานาสาระกับ มสธ.
21.30 - 21.40 น. รายการ เวลา มสธ.
21.40 - 22.00 น. 10151 ไทยศึกษา
22.00 - 22.20 น. 93353 การจัดการผลผลิตพืช
22.20 - 22.40 น. 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
22.40 - 23.00 น. 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
23.00 - 01.00 น. เทปบรรยายเสียงสอนเสริม
01.00 - 02.00 น. มสธ. ความรู้สู่ปวงชน
02.00 - 03.00 น. รัฐศาสตร์เพื่อสังคม
03.00 - 04.00 น. รายการ 60 นาที ที่ มสธ.
04.00 - 04.40 น. พบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
04.40 - 05.00 น. รายการ รักษ์สุขภาพ